Politikalarımız

 

Çevre

Ünver Group olarak,  kauçuk, silikon, plastik ve metal hortum tasarım ve üretim tesisimizin üst yönetimi ile tüm çalışanlarının ortak hedefi; faaliyetlerimizin ekolojik ayak izlerinin önlenmesi ve azaltılmasının sağlanmasıdır.

ISO 14001 belgeli bir yönetim sistemi ile aşağıdaki konuların sürekliliğini sağlıyoruz:

Çevre koruma ile ilgili yasal ve diğer gereklerin yerine getirilmesi.

Atıkların kaynağında azaltılmasının, tekrar kullanım ve geri kazanımının sağlanması.

Sera gazı emisyonlarının niceliğinin tespiti ve azaltılması için çalışmaların yapılması.

Enerjinin etkin ve tasarruflu kullanımının sağlanması.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması.

Dekarbonizasyon amaçlı çalışmaların yapılması.   

Su tüketiminin ve atıksu deşarjının kontrolü ve azaltılması.

Toprak ve yeraltı sularının kirliliğinin önlenmesi.

Çevresel koku ve gürültünün önlenmesi.  

Atmosfere verilen emisyonların kontrol altında tutulması.

Hammadde ve maddelerin tasarruflu kullanılması, depolama, taşıma ve bertaraf süreçlerinde çevre kirliliğine neden olmasının önlenmesi.

Kaza sonucu oluşabilecek kirliliği önlemek.       

Hayvan hakları (refah) ve biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı ve ormansızlaşma için çalışmaların yapılması.

Çalışanların çevresel farkındalığını artırması, çevresel konularla ilgili iletişimin sağlanması ve çalışanların katılımının sağlanması.

Faaliyetlerin çevre boyut değerlendirmelerinin yapılması, risk ve fırsatların belirlenmesi, risklerin en az seviyeye indirilmesi için çalışmalar yapılması, fırsatların değerlendirmesi.

Çevresel performansın ölçülmesi, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi.

Paydaşlarımızın çevre konusunda bilgi ve duyarlılığını artırmak için faaliyetlerde bulunmak.

Bu politikanın tesis faaliyetlerinden etkilenen herkese tebliğ edilmesi.

 

İş Sağlığı Güvenliği

Ünver Group olarak,  kauçuk, silikon, plastik ve metal hortum tasarım ve üretim tesisimizin üst yönetimi ile tüm çalışanlarının ortak hedefi; ürün tasarım, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, önce insan sağlığı, iş güvenliğinin sağlanmasıdır.

ISO 45001 Standardının uygulanması ile aşağıdaki konuların sürekliliğini sağlıyoruz:

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklerin yerine getirilmesi.

Tehlikelerin ortadan kaldırması, risk ve fırsatların belirlenmesi, risklerin en az seviyeye indirilmesi için çalışmalar yapılması, fırsatların değerlendirmesi.

İş kazası ve meslek hastalıklarının sebeplerinin araştırılması ve tekrarlanmasının önüne geçilmesi için gereklerin yerine getirilmesi.

İşletme içindeki güvensiz koşul, güvensiz davranış ve ramak kala olayların tespiti, önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

Uygun kişisel koruyucu ekipmanların temin edilerek, doğru bir biçimde kullanımlarının sağlanması.

Makine, ekipman ve tesislerin güvenli bir durumda tutulmasının sağlanması.

Acil durumlara hazırlıklı olunması, işletmede ve organizasyonel yapıda gerekli düzenlemelerin ve tatbikatların yapılması.

Yangın güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması, kontrolü ve takibinin yapılması.

Ergonomi standartları doğrultusunda çalışma koşullarının ve uygulamalarının hazırlanması, iyileştirilmesi.

Biyolojik risk etmenleri ve tehlikelerin tespiti, önlenmesi için gerekli iyileştirmelerin yapılması.

Kimyasal maddelerin kabulü, depolanması, elleçlenmesi ile ilgili koşulların değerlendirilmesi ve çalışanların bilgilendirilmesi.

İş sağlığı ve güvenliği performansın ölçülmesi, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi.

İş sağlığı ve güvenliği karar verme süreçlerine ve risk değerlendirme programlarına çalışanların dahil edilmesi ve katılımlarının sağlanması.

Paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve duyarlılığını artırmak için faaliyetlerde bulunmak.

Bu politikanın tesis faaliyetlerinden etkilenen herkese tebliğ edilmesi.

 

Kalite

Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün beklentilerine uygun kauçuk ve silikon  hortum üretimi, metal ve plastik şekillendirme konusunda uzman Ünver Group, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak “Kaliteli Üretimi” kendisine ilke edinmiştir.

Ünver Group ailesi, tüzel varlığını sürdürebilmek için, yönetim stratejilerini “Hedeflere göre Yönetim ve Sürekli İyileşme” anlayışı ile hayata geçirerek, değerlerini koruma ve teminat altına alma bilincini taşır.  Bu doğrultuda Ünver Group hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Müşteri beklentilerini anlamak, karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Hatayı ve israfı önleyerek, verimliliği arttırmak,
  • Eğitim düzeyimizi, becerilerimizi ve kalite bilincimizi sürekli arttırmak,
  • Tedarikçilerimizin de katılımıyla ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmek, mükemmellik arayışında olmak ve mükemmelliğe ulaşmak,
  • Takım ruhu ve çalışması ile çalışanlarımızın sürekli iyileştirmeye katılımını sağlamak,
  • Tüm süreçlerimizde “SIFIR HATA”  prensibini benimsemek ve bu hedefe ulaşmak için risk ve fırsatları değerlendirmek,
  • Ünver Group ailesi, müşteri beklentilerini ana ilke kabul ederek yukarıdaki hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri güncel Kalite Yönetim Sistemlerine bağlı kalarak yürütmeyi taahhüt eder.

 

Etik Yaklaşımımız

Ünver Group, gerek çalışanlarıyla gerekse iş yaptığı sektörel paydaşları ile tüm ilişkilerini yürütürken doğruluk, dürüstlük ve şeffaflık çerçevesinde hareket etmektedir. Ayrıca bu etik değerleri şirket kültürü haline getirerek, her alan teşvik edilmesi ve pekiştirilmesi için gerekli adımları atmaktadır. Çalışma hayatını düzenleyen mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermekte ve tüm organizasyonunun bu konuda taahhütte bulunmasını sağlamak için gerekli şartları yerine getirmektedir.

Kurum içinde herhangi bir cinsel / psikolojik taciz ve kişinin onurunu zedeleyici tutum ve davranışların önüne geçmeye yönelik her türlü önlemi alır ve bu davranışların daima karşısında durur. Şirketimiz, gerek ülke olarak imza attığımız insan hakları evrensel beyannamesindeki, gerekse Anayasa ve kanunlarda belirtilen; zorla çalıştırma, çocuk işçi çalıştırma, ayrımcılık (din, etnik köken, ırk, vb.), rüşvet (yolsuzluk) gibi her türlü etik dışı tutum ve davranışı engellemeye yönelik gerekli önlemleri alır.